سنجش پوکی استخوان نه تنهادرسالمندان بلکه درزنان بارداروشیرده می تواندخطرشکستگی استخوان راتشخیص دهد.


دستگاه BM Tech  که از تکنولوژی  Dual Energy X Ray absorptiometry (DXA)  که استاندارد طلایی جهانی برای انجام سنجش پوکی استخوان برخوردار است وسیله ای عالی برای ارزیابی و تشخیص به موقع احتمال شکنندگی بر مبنای استاندارد کلاسه بندی سازمان بهداشت جهانی می باشد.

سنجش پوکی استخوان نه تنهادرسالمندان بلکه درزنان بارداروشیرده می تواندخطرشکستگی استخوان راتشخیص دهد.