رادیولوژی Alignment , CTT,IVP,HSG,VCUG, Defecography ,Barium Enema


پرتوشناسی یا رادیولوژی و گاهی تصویربرداری تشخیصی که از پرتو ایکس و دیگر اقسام امواج و پرتوها برای تشخیص و درمان بیماری و حالات غیرطبیعی بدن انسان  کمک می‌گیرد. در تمام اینها، هدف تشخیص بیماری یا حالات غیرطبیعی بدن به کمک روشهای پیشرفته تصویری است. رادیولوژی دربرگیرنده رشته‌های بسیاری است که بر مبنای کاربرد پرتوهای یون ساز برای تشخیص بیماریها یا درمان آنها می‌باشد.  انواع خدمات رادیولوژی  Alignment , CTT,IVP,HSG,VCUG, Defecography ,Barium Enema